с. Главатарци, №1, общ. Кърджали +359889 528 420, +359888 627 563 betula_04@yahoo.com

Защитената местност „Юмрук скала“

Защитена местност „Юмрук скала“ се намира на северния бряг на язовир Студен кладенец, горе-долу по средата на язовира. Обявена е по предложение на БДЗП за защитена територия със Заповед No.569/31.10.2000 г.с цели:

 • Опазване на популации на защитени и застрашени от изчезване видове животни и растения.
 • Опазване на типични за Източните Родопи скални и горски хабитати.

Защитената местност е с площ 346 ха и включва още ксеротермни дъбови гори, храсталаци от драка и келяв габър и сухолюбиви тревни съобщества.Районът е от изключително значение за опазването на орнитофауната.Тук е едно от гнездовищата на белоглавите лешояди, използвано периодично през годините.

Видово разнообразие

Скалните местообитания са заети от растителни съобщества с отворена структура. Срещат се:

 • тлъстига (Sedum sp.)
 • карамфил (Dianthus sp.)
 • мащерки (Thymus sp.)
 • каменоломки (Saxifraga sp.)

По скалите гнездят и включените в Червената книга:

 • египетски лешояд (Neophronpercnopterus)
 • черен щъркел (Ciconianigra)
 • белоопашат мишелов (Buteorufinus)
 • бухал (Bubobubo)

В защитената местност се срещат още:

 • черношипа ветрушка (Falcotinnunculus)
 • тракийски кеклик (Alectorischukar)
 • испанско каменарче (Oenanthehispanica)
 • червеногушо коприварче (Sylvia cantilans)
 • белочела сврачка (Laniusnubicus)
 • черноглава овесарка (Emberizamelanocephala)
 • скална зидарка (Sittaneumayer)
 • синявица (Coraciasgarrulus)
 • орфеево коприварче (Sylviahortensis)
 • пъстър (Monticolasaxatilis) и син (M. solitarius) скални дроздове.

 

Преход

Изходна точка за прехода към Юмрук скала е село Гняздово, на 220 м.надм.вис. Височината на върха е 587 м. Половината от маршрута е прокаран по хубав черен път в широколистна гора, следва около километър преход по пътека в открити ливади и един скалист участък и после тази пътека влиза в гората на Юмрука и ви отвежда до върха. Почти е невъзможно да откриете влизането на пътеката в гората на Юмрука без водач – трудно се вижда и няма маркировка. Всъщност маркировка няма никъде, само скални пирамидки, но те се появяват по-нагоре.

Интересно

На върха на защитената местност някога е имало крепост, но от нея почти нищо не е останало – само единични каменни дувари, тук-там някое парче от керамичен съд. Имала е добра видимост към други крепости в Източни Родопи – Средна Арда, Моняк, Зорница. По откритите места – точно след скалистия участък и преди пътеката да навлезе в гората има дива чубрица и мащерка, които отдалеч разнасят ухание напролет. Гората на Юмрука е смесена – дъб, келяв габър, драки и много люляк. Прочети още…

Туризъм

Телефон
+359889528420
+359888627563
Адрес

с. Главатарци, №1, общ. Кърджали

Email

betula_04@yahoo.com