с. Главатарци, №1, общ. Кърджали +359889 528 420, +359888 627 563 betula_04@yahoo.com

Защитената местност „Юмрук скала“ е обявена по предложение на БДЗП за защитена територия със Заповед No.569/31.10.2000 г.с цели на обявяване:

Опазване на популации на защитени и застрашени от изчезване видове животни и растения, в т. ч. чер ен щъркел, египедски лешояд, белоглав лешояд, голям ястреб, блоопашат мишелов, черношипа ветрушка, сокол скитник.

Опазване на популации на защитени и застрашени от изчезване видове животни и растения, в т. ч. тракийски кеклик, бухал, синявица, скална лястовица, червенокръста лястовица, испанско каменарче, пъстър скален дрозд, син скален дрозд, червеногушо коприварче, скална зидарка, белочела зидарка и др.

Опазване на типични за Източните Родопи скални и горски хабитати.

Защитената местност е с площ 346 ха и включва още ксеротермни дъбови гори, храсталаци от драка и келяв габър и сухолюбиви тревни съобщества.Районът е от изключително значение за опазването на орнитофауната.Тук е едно от гнездовищата на белоглавите лешояди, използвано периодично през годините. Прочети още…

Телефон
+359889528420
+359888627563
Адрес

с. Главатарци, №1, общ. Кърджали

Email

betula_04@yahoo.com